KLIPPEN

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1.    Den selvejende institution Nørregade 27a, Brædstrup (fremover betegnet KLIPPEN) drives af Brædstrup Y’s Men’s Club, KFUM og KFUK for Brædstrup og omegn, samt Indre Missions Samfund for Brædstrup og omegn.

Hvis den ene forening ophører, drives Klippen videre af de tilbageværende foreninger.

§ 2. Formål.

Stk. 1.    Klippen skal være et samlingssted i prioriteret rækkefølge for:

  1. Arbejdet i Brædstrup Y’s Men’s Club, KFUM og KFUK samt i Indre Missions samfund.
  2. Kristent arbejde i øvrigt blandt børn, unge og voksne.
  3. Alment kulturelt arbejde.

§ 3. Generalforsamling.

Stk. 1.   Generalforsamlingen er Klippens øverste myndighed.

Stk. 2.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, e-mail eller annoncering i den lokale avis.

Stk. 3.    Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

Stk. 4.      Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5.      Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer ønsker det. En ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at ønsket er fremsat i bestyrelsen og indkaldes ved almindeligt brev, e-mail eller annoncering i den lokale avis med dagsorden.

Stk. 6.    En mødedeltager kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 7.    Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

For at have stemmeret skal man være aktiv* i Y´s men, KFUM og KFUK eller Indre Mission i Brædstrup

Stk. 8.    Der føres protokol med referat af generalforsamlingens drøftelser og beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1.    Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. For at være valgbar til bestyrelsen, skal personen være aktiv i Brædstrup Y´s Men´s Club, KFUM og K eller Indre Missions Samfund.

Stk. 2.    Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen således at 3 vælges i ulige år og 4 i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.    2 suppleanter og 2 revisorer vælges ligeledes på generalforsamlingen for 1 år. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sidder pågældende i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 4.    Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5.    Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6.    Der føres protokol med referat af bestyrelsens drøftelser og beslutninger, Protokollen underskrives af alle mødets deltagere.

§ 5. Bestyrelsens ansvar.

Stk. 1.    Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Klippen og er herunder ansvarlig for dens økonomi.

Stk. 2.    Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.

Stk. 3.    Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om køb, salg og pantsætning af ejendommen.

Stk. 4.    Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Klippens gæld.

§ 6. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1.    Bestyrelsen holder møder, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2.    Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen til møde med angivelse af dagsorden.

Stk. 3.    Formanden sørger for, at trufne beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. Den daglige drift.

Stk. 1.    Den økonomiske baggrund dannes ved udlejning af lokaler, samt kaffesalg ved møder og andre arrangementer.

Stk. 2.    Lokaleleje og kaffepris fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3.    Bestyrelsen foretager de nødvendige indkøb til Klippens drift og drager omsorg for de nødvendige vedligeholdelser i det omfang økonomien tillader det.

Stk. 4.    Bestyrelsen kan frit skaffe sig indtægter ved sponsorater, ved at søge tilskud fra fonde, foreninger og afholdelse af forskellige arrangementer.

Stk. 5. Ved vedtægtsændring i 2020 er det besluttet at der ved forenings-arrangementer og private udlejning må skænkes øl og vin (max 15% alkohol).

Klippen kan lejes til private arrangementer af personer der er aktive* i Y´s men, KFUM og KFUK eller IM. Dog kan Klippen lejes af alle til mindehøjtideligheder i forbindelse med bisættelse eller begravelse. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise udlejning.

Huset udlejes ikke til ungdomsfester, herunder svendegilder, studentergilder m.m.

Ved leje underskrives lejekontrakt og der betales depositum iht gældende lejekontrakt.

Pga gulvets tilstand må der ikke danses, og der må ikke spilles høj musik efter kl 23.00.

              Klippen må ikke benyttes til nyreligiøse aktiviteter.

§ 8. Regnskab og revision.

Stk. 1.    Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.    Årsregnskabet udarbejdes hvert år inden 15. marts, og revisionen skal være afsluttet inden 31. marts.

Stk. 3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges og gennemgås på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 9. Vedtægtsændring.

Stk. 1.    Vedtægtsændringer besluttes på den ordinære generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for. Opnås sådant flertal ikke, kan vedtægtsændringer besluttes efter mindst 14 dage på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte.

§ 10. Nedlæggelse.

Stk. 1.    Beslutning om nedlæggelse af Klippen træffes efter samme regler som vedtægtsændringer (jf. § 9, stk. 1.).

Stk. 2.    Ophører Klippen med at drive huset i overensstemmelse med formålsbestemmelserne, skal den nedlægges.

Stk. 3.    Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført.

Stk. 4.    Vedtages salg eller opløsning, skal overskuddet deles ligeligt mellem Brædstrup Y´s Men´s Club, KFUM og KFUK for Brædstrup og omegn og Indre Missions samfund for Brædstrup og omegn. Overskuddet kan også med to tredjedeles flertal anbringes i bygninger, der tjener det kristne evangeliums fremme under folkekirken, f.eks. kirkecenter eller lignende.

Vedtaget på generalforsamlingen 25/4 2012.

Ændringer i § 1, 3 og 7 vedtaget på generalforsamling 20/2 2020

Note:

Aktiv* i Y´s men, KFUM og KFUK samt Indre Mission i Brædstrup.
*Hermed menes fremmøde ved flere af foreningernes arrangementer i løbet af år. Ved tvivl beslutter bestyrelsen om stemmeret/leje er mulig